Przetargi.pl
Zakup trzech lekkich samochodów kwatermistrzowskich

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-622 Warszawa, ul. Polna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 967 300 , fax. 225 967 800
 • Data zamieszczenia: 2019-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy
  ul. Polna 1
  00-622 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 967 300, fax. 225 967 800
  REGON: 13292107000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa-straz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup trzech lekkich samochodów kwatermistrzowskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup trzech lekkich samochodów kwatermistrzowskich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach