Przetargi.pl
Zakup tonerów i wkładów atramentowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Brzesku

Starostwo Powiatowe w Brzesku ogłasza przetarg

 • Adres: 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Brzesku
  ul. Głowackiego 51 51
  32-800 Brzesko, woj. małopolskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbrzeski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup tonerów i wkładów atramentowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Brzesku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup tonerów i wkładów atramentowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Brzesku. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem tonerów i wkładów atramentowych , zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecany przez producenta sprzętu oraz ich ilości został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 3.Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach producenta. 4.Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na tonery i wkłady atramentowe jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry. Pod pojęciem -fabrycznie nowe zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, nie regenerowanych jak również nie refabrykowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku . Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (wydajność, minimalna pojemność) w stosunku do tonerów i wkładów atramentowych zalecanego przez producenta urządzenia. Parametry równoważności w zakresie wydajności i pojemności opisano załączniku nr 1do SIWZ. 5.Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 6.W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, informacja o tym musi znaleźć się w ofercie. 7.Wymagania stawiane Wykonawcy: a)Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady atramentowe będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. b)W razie stwierdzenia wad produktu Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (telefonicznie, mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. c)W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki, gdy jej uszkodzenie powstało w wyniku stosowania toneru lub wkładów atramentowego równoważnego dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy drukarki (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca, d)Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego wkładów atramentowych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone, e)Dostarczone tonery i wkłady atramentowe muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia, f)Wymaga się aby oferowane tonery i wkłady atramentowe posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. g)Ilości wskazane w załączniku nr 1 do specyfikacji są wielkościami maksymalnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabelach (zał. nr 1). Ostateczna ilość poszczególnych, tonerów i wkładów atramentowych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego. h)Tonery i wkłady atramentowe będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb, od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r. i)Wielkość każdej partii tonerów i wkładów atramentowych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego. j)Wykonawca dostarczy zamówione tonery i wkłady atramentowe, swoim transportem, w ciągu 3 dni roboczych (poniedziałek -piątek) od zgłoszenia zamówienia telefonicznie, mailem lub faksem do siedziby Zamawiającego tj. ul Głowackiego 51 Brzesko pokój nr 325 III piętro oraz ul. Piastowska 2B parter w godz. 8.00- 15.30. k)Nie dopuszcza się dostarczania tonerów i wkładów atramentowych poprzez firmy spedycyjne. l)W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i do utylizacji pojemników po zużytych tonerach i wkładach atramentowych przekazanych przez Zamawiającego, potwierdzając odbiór pojemników przeznaczonych do utylizacji. m)Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłaty faktury w terminie do 30 dni od dnia jej wystawienia. 8.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 9.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.powiatbrzeski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach