Przetargi.pl
Zakup środków ochrony indywidualnej: zakup ochraniaczy foliowych na obuwie, w związku z koniecznością zabezpieczenia pracowników przed skutkami wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2.

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-600 Jaworzno, ul. Chełmońskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6164482 w. 292 , fax. 327 519 844
 • Data zamieszczenia: 2021-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
  ul. Chełmońskiego 28
  43-600 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 032 6164482 w. 292, fax. 327 519 844
  REGON: 27064118400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.jaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup środków ochrony indywidualnej: zakup ochraniaczy foliowych na obuwie, w związku z koniecznością zabezpieczenia pracowników przed skutkami wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa ochraniaczy foliowych na obuwie z przeznaczeniem na niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Miejscem dostawy jest SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach