Przetargi.pl
zakup środków ochrony indywidualnej

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 200 12 00 , fax. 41 200 12 10
 • Data zamieszczenia: 2021-08-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 12 00, fax. 41 200 12 10
  REGON: 29100937200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup środków ochrony indywidualnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup środków ochrony indywidualnej w związku z przeciwdziałaniem i ograniczaniem skutków epidemii COVID-19, w ramach projektu pn. „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczenia epidemii”, realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia podzielono na osiem następujących części, z których każda stanowi osobne zadanie: Część 1 – dostawa rękawiczek nitrylowych, diagnostycznych w ilości 565 000 sztuk do siedziby starostwa Część 2 – dostawa rękawiczek chirurgicznych w ilości 16 280 par do ŚCMiN w Kielcach Część 3 – dostawa masek chirurgicznych w ilości 4 760 opakowań do siedziby starostwa Część 4 – dostawa pulsoksymetrów napalcowych w ilości 450 sztuk do siedziby starostwa Część 5 – dostawa płynów do dezynfekcji rąk alkoholowy w opakowaniach do dozownika 0,5 l w ilości 12 122 sztuk do siedziby starostwa Część 6 – dostawa płynów do dezynfekcji powierzchni oraz rąk alkoholowy (1 l) w ilości 2 609 sztuk do siedziby starostwa Część 7 – dostawa dozowników łokciowych w ilości 285 sztuk do siedziby starostwa Część 8 – dostawa chusteczek do dezynfekcji w ilości 3 300 opakowań do siedziby starostwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach