Przetargi.pl
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Dąbrowie nad Czarną”

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie nad Czarną ogłasza przetarg

 • Adres: 26-337 Aleksandrów, Dąbrowa nad Czarną
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 509 373 735, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie nad Czarną
  Dąbrowa nad Czarną 56
  26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie
  tel. 509 373 735, , fax. -
  REGON: 59077328000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleksandrow.bip.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Dąbrowie nad Czarną”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki, fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, zgodnego z obowiązującymi normami przeznaczonego dla OSP w Dąbrowie nad Czarną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SIWZ sporządzona w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach