Przetargi.pl
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie

GMINA SKOROSZYCE ogłasza przetarg

 • Adres: 48-320 Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774318505 , fax. 774318929
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SKOROSZYCE
  ul. Powstańców Śląskich 17
  48-320 Skoroszyce, woj. opolskie
  tel. 774318505, fax. 774318929
  REGON: 531412941
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoroszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego nie starszego niż z 2022 r. średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podający wyposażenie, parametry oraz warunki gwarancji pojazdu został określony przez Zamawiającego w załączniku Nr 9 do SWZ. 1. Samochód ma spełniać wymagania: 1) polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) 3) rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594). 4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2019 r. poz.2560) 5) będzie oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem Nr 1 KG PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) 6) posiada świadectwo dopuszczenia do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 z 2007 r. poz 1002 z późniejszymi zmianami). 7) spełnia wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2 Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.4) Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca wykaże, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 dostawę polegającą na dostawie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach