Przetargi.pl
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Smogorzowie

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SMOGORZOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 26-400 SMOGORZÓW, STRAŻACKA
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 698124746, 698124746 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-11-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SMOGORZOWIE
  STRAŻACKA 1A
  26-400 SMOGORZÓW, woj. mazowieckie
  tel. 698124746, 698124746, fax. -
  REGON: 672761230
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminaprzysucha.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Smogorzowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Smogorzowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Smogorzowie 3.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Smogorzowie. Pojazd musi mieć układ napędowy 4x4. Moc silnika nie mniejsza 210 kW. Pjazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EM 1846-1 lub równoważnej) oraz wymagania dla kategorii 2 – uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania zamawiającego określa załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Smogorzowie. 3.3. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV. Przedmiot zamówienia jest zgodny z Nomenklaturą wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), to jest: Główny przedmiot zamówienia (CPV) : 34 14 42 10 – 3 Wozy strażackie 3.4.. Termin wykonania zamówienia. 3.4.1. Termin wykonania zamówienia do 14.12.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 9.2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10. Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą. Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia: 10.1. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ, 10.2. oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ, 10.3. w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów należy przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów – załącznik nr 7 do SIWZ. 10.4. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenia składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 10.5. Pełnomocnictwo (składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna) o treści zgodnej z załączonym do SIWZ wzorem. 10.6. Specyfikację techniczną samochodu, który będzie przedmiotem oferty z podaniem parametrów technicznych, wyposażenia spełniających wymagania stawiane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach