Przetargi.pl
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Łagiewnikach Wielkich

Gmina Pawonków ogłasza przetarg

 • Adres: 42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-34 3534100 , fax. 0-34 3534105
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pawonków
  ul. Zawadzkiego 7
  42-772 Pawonków, woj. śląskie
  tel. 0-34 3534100, fax. 0-34 3534105
  REGON: 15139847400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Łagiewnikach Wielkich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach Wielkich. UWAGA: Fabrycznie nowy – wytworzony (wyprodukowany) przez fabrykę (zakład przemysłowy) przedmiot zamówienia, który przed nabyciem nie był w jakiejkolwiek formie używany, a rok produkcji tego przedmiotu jest nie wcześniej niż 2020r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ – szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Rozwiązania równoważne Wszędzie tam gdzie w dokumentacji technicznej czy SIWZ opisującej przedmiot zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach