Przetargi.pl
Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3631529, 3631223 , fax. 071 3631529, 3631223
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Podróżnicza
  53-208 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3631529, 3631223, fax. 071 3631529, 3631223
  REGON: 31333100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzoz.wroc.pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. ZADANIE NR 1. Zakup aparatu KTG – szt. 1 ZADANIE NR 2. Zakup sprzętu okulistycznego: a) Lampa szczelinowa -szt. 2 b) Tonometr bezdotykowy – szt. 1 c) Polomierz- szt. 1 d) Autorefraktometr – szt. 1 ZADANIE NR 3. Zakup aparatu USG – szt. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część II SIWZ – OPZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełnienia przedmiotowego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych pro-duktów) lub nazwy własne w braku katalogów, foldery, wyciągi z instrukcji lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób ( w języku polskim lub angielskim) potwierdzające spełnianie parametrów technicznych opisanych jako wymagane kryteria techniczne w OPZ. W przypadku folderu w języku obcym (innym niż angielski) do oferty należy dołączyć folder wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca winien zaznaczyć w katalogu, której pozycji opis dotyczy 2. Arkusz informacji technicznej (wzór – załącznik nr 1A do IDW; załącznik nr 1B do IDW; załącznik nr 1C do IDW) – wypełniony przez Wykonawcę w zależności od tego na którą część Wykonawca składa ofertę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach