Przetargi.pl
Zakup sprzętu oświetleniowego wraz z osprzętem na potrzeby Polskiej Opery Królewskiej

POLSKA OPERA KRÓLEWSKA ogłasza przetarg

 • Adres: 00-695 Warszawa, Nowogrodzka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226288123
 • Data zamieszczenia: 2021-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POLSKA OPERA KRÓLEWSKA
  Nowogrodzka 49
  00-695 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226288123
  REGON: 36791705600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://operakrolewska.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu oświetleniowego wraz z osprzętem na potrzeby Polskiej Opery Królewskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest Zakup sprzętu oświetleniowego wraz z osprzętem na potrzeby Polskiej Opery Królewskiej nomenklatura CPV: 31000000-6. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach