Przetargi.pl
Zakup sprzętu oraz wykonanie infrastruktury sieci lokalnej w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”:

Gmina Sobienie-Jeziory ogłasza przetarg

 • Adres: 08-443 Sobienie-Jeziory, Garwolińska 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sobienie-Jeziory
  Garwolińska 16
  08-443 Sobienie-Jeziory, woj. mazowieckie
  REGON: 711582300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobieniejeziory.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu oraz wykonanie infrastruktury sieci lokalnej w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”:
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa serwera sieciowego wraz z konfiguracją, dostawa urządzenia NAS, dostawa UPS zgodnie z załącznikiem nr 2 doSWZDostawa urządzeń sieciowych wraz z konfiguracją oraz z modernizacją sieci LAN w urzędzie gminy zgodnie z załącznikiemnr 3 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie4) zdolności technicznej lub zawodoweja) Zdolność techniczna dla części 1: Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: co najmniej 1 dostawę serwera wraz z konfiguracją o wartości min. 50.000,00 zł brutto dla części 2: Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: co najmniej 1 dostawę sprzętu sieciowego z konfiguracją o wartości min. 20.000,00 zł brutto dla części 2: Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: co najmniej 1 sieć teleinformatyczną o wartośco conajmiej 20,000 zł bruttob) Zdolność zawodowa:Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach