Przetargi.pl
Zakup sprzętu multimedialnego, mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia różnego do Przedszkola Samorządowego w Krobi wraz z montażem w ramach projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi”

Gmina Krobia ogłasza przetarg

 • Adres: 63-840 Krobia, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 711 111 , fax. 655 711 111
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krobia
  Rynek 1
  63-840 Krobia, woj. wielkopolskie
  tel. 655 711 111, fax. 655 711 111
  REGON: 41105062300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krobia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu multimedialnego, mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia różnego do Przedszkola Samorządowego w Krobi wraz z montażem w ramach projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadanie jest realizowane w ramach projektu ”Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna, RPWP.08.01.01-30-0051/18 2. Wykonawca zakupi i dostarczy przedmiot zamówienia do Przedszkola Samorządowego w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 103b, 63-840 Krobia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport, dostawę, rozładunek, wniesienie, rozmieszczenie asortymentu. 3. Przedmiot zamówienia: telewizor radio z odtwarzaczem CD aparat fotograficzny aparat telefoniczny laptop z oprogramowaniem drukarka kserokopiarka dywan multimedialny stoliki dla dzieci (6-osobowe) krzesełka dla dzieci większe krzesełka dla dzieci mniejsze krzesełka dla nauczycielek zestaw szafek do zabawek i pomocy dydaktycznych biurko krzesła dla nauczyciela i obsługi szatnia dla dzieci zestaw książek zestaw gier edukacyjnych zestaw słuchowisk z bajkami zestaw plansz tematycznych zestaw plansz tematycznych zestaw plansz tematycznych zestaw plansz tematycznych zestaw plansz tematycznych zestaw plansz tematycznych Kredki świecowe Bloki farbki klej w sztyfcie (zestaw) klej w tubce nożyczki pędzelki (komplet) bibuła (pakiet 30 kolorów) papier ksero (karton) kredki ołówkowe (zestaw) Plastelina (zestaw) Modelina (zestaw) zestaw elementów dekoracyjnych farby akwarelowe (zestaw) Kredki pastele (zestaw) papier kolorowy lalki lalki lalki Samochód wywrotka Samochód policja Samochód safari Wóz strażacki Samochód śmieciarka Samochód wywrotka Samochód śmieciarka Samochód do przewożenia aut wózki dla lalek wózki dla lalek wózki dla lalek wózki dla lalek układanka układanka układanka układanka układanka układanka układanka układanka układanka układanka puzzle puzzle puzzle puzzle puzzle puzzle puzzle puzzle puzzle puzzle farma zestaw płyt garaż poziomowy domek dla lalek zestaw instrumentów klocki klocki kącik majsterkowicza kącik kuchenny klocki konstrukcyjne klocki drewniane drabinka gimnastyczna piłki woreczki obręcze skakanki szarfy pachołki (zestaw) drążki (zestaw) worki do skakania ringo lina tunel chusta karty planszowe (zestaw) karty planszowe (zestaw) gry logopedyczne Tygodniowa tablica zadań Magnetyczne krążki żółty Magnetyczne krążki czerwony Magnetyczne krążki zielony Magnetyczne krążki niebieski Magnetyczne krążki pomarańczowy Breloczki przeźroczyste Tablica planu dnia Mój dzień w przedszkolu Znaczki magnetyczne Tablica magnetyczna Tablica korkowa wózek do posiłków talerz deserowy talerz głęboki kubki łyżki widelce łyżeczki noże nabierka do sosu nabierka do zupy łyżka do serwowania łyżka cedzakowa taca do kanapek termosy do napojów pojemnik termoizolacyjny pojemnik metalowy GN ½ bez pokrywki pokrywy do pojemnika GN ½ bez uszczelki pokrywy do pojemnika GN ½ z uszczelką pojemnik metalowy GN 1/3 bez pokrywki pokrywki do pojemnika GN 1/3 bez uszczelki pokrywki do pojemnika GN 1/3 z uszczelką pojemnik metalowy GN 1/6 bez pokrywki pokrywki do pojemnika GN 1/6 bez uszczelki pokrywki do pojemnika GN 1/6 z uszczelką ręczniki do naczyń dywan pudełka na klocki pudła na zabawki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ. 4. Zamieszczone dane produktów mają charakter przykładowy. Dopuszcza się zastosowanie produktów o parametrach równoważnych, lecz nie gorszych niż przyjęto w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkim pozycjom niniejszego wykazu wyposażenia zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane lub lepsze. 5. Zamawiający zastrzega konieczność: - montażu (złożenia, zmontowania, mocowania do ścian, podłączenia do mediów) przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy urządzeń/produktów tego wymagających, - konfiguracji dostarczonego sprzętu i wykazania, że jest on gotowy do użytku. 6. Wykonawca dostarczone urządzenia zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Za wypadki i szkody powstałe podczas realizacji zadania odpowiada Wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie Wykonawca. Koszty wizji lokalnej miejsca dostaw poniesie Wykonawca. Wykonawca po dostarczeniu elementów wyposażenia oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu, w tym do zagospodarowania powstałych odpadów. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt. 8. Wszystkie produkty/urządzenia muszą charakteryzować się parametrami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości właściwymi z uwagi na ich przeznaczenie. 9. Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z przepisami i zasadami polskich i branżowych norm. 10. Przedmiot zamówienia musi spełniać przewidziane prawem wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach przedszkolnych. 11. Miejsce realizacji zadnia: Przedszkole Samorządowe w Krobi, Powstańców Wielkopolskich 103b, 63-840 Krobia. 12. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: a. dostarczenie oraz montaż produktów spełniających minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, b. dostarczenie przedmiotów fabrycznie nowych, nie używanych, w pełni sprawnych, c. dostarczenie produktów oraz ich montaż na koszt własny bezpośrednio w placówce wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, d. rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynków przedszkola, montaż, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń w godzinach pracy placówki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, e. informowanie zamawiającego o terminie wykonania zamówienia co najmniej na 1 dzień roboczy przed terminem dostawy i rozpoczęcia realizacji, f. okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych w szczegółowych opisach zamówienia artykułów/produktów: atestów, certyfikatów, specyfikacji/opisów technicznych lub innych dokumentów stwierdzających zgodność z obowiązującymi normami i przepisami (o ile dotyczy). 13. Odbiór przedmiotu zmówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę będzie podstawą wystawienia faktury. Wykonawca do wystawionej faktury będzie zobowiązany dołączyć zestawienie zawierające cenę każdej pozycji. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 15. Udzielenie gwarancji i rękojmi na wszystkie artykuły/urządzenia na okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (należy dołączyć do oferty). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo (PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE WYNIKA Z INNYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE WYNIKA Z INNYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ). PEŁNOMOCNICTWA, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ORYGINAŁU LUB NOTARIALNIE POŚWIADCZONEJ KOPII Formularz Ofertowy Oświadczenie RODO – załącznik nr 7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach