Przetargi.pl
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 61-825 Poznań, ul. Krysiewicza 7/8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8506200 , fax. 061 8529806
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem SP ZOZ
  ul. Krysiewicza 7/8 7/8
  61-825 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8506200, fax. 061 8529806
  REGON: 63086314700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych urządzeń medycznych , wyprodukowanych w 2009r. zgodnie ze specyfikacją : 1) inkubator zamknięty do wzmożonej opieki nad noworodkiem - szt.1, 2) łóżko do intensywnej terapii dla dorosłych przezierne dla promieni RTG- szt.1, 3) łóżko do intensywnej terapii dla młodzieży przezierne dla promieni RTG- szt.2, 4) pompa infuzyjna dwustrzykawkowa - szt. 3, 5) pompa infuzyjna objętościowa - szt.1, 6) zestaw pomp strzykawkowych i objętościowych - szt.1, 7) respirator uniwersalny przeznaczony do wentylacji noworodków o masie ciała od 500 gramów,dzieci i dorosłych- szt. 1, 8) respirator uniwersalny przeznaczony do wentylacji dzieci o masie ciała powyżej 10 kg i dorosłych - szt. 2, 9) urządzenie myjąco-dezynfekujące do naczyń sanitarnych- szt. 2, 10) lampa do fototerapii - szt. 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia, nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z Formularzem ofertowym Wykonawca złoży:1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp., 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub zaświadczeń , że uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat ( 2006-2008) przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, podobnych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości , przedmiotu,dat wykonania i odbiorców tj. w tym; udokumentują co najmniej 2 dostawy urządzeń medycznych, na kwotę minimum 100 000,00 zł. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.5. Polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 6. Należy dołączyć do każdego sprzętu dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania - odpowiednie certyfikaty CE/ wpisy do rejestru wyrobów medycznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szoz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach