Przetargi.pl
Zakup sprzętu medycznego - narzędzia chirurgiczne, haki, peany, Bilirubinometr, Uroflowmetr, zakupy drobnego sprzętu medycznego - wyposażenia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr1 w Bełżycach ogłasza przetarg

 • Adres: 24-200 Bełżyce, Przemysłowa 44
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815161137
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr1 w Bełżycach
  Przemysłowa 44
  24-200 Bełżyce, woj. lubelskie
  tel. 815161137
  REGON: 432710721
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz1belzyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu medycznego - narzędzia chirurgiczne, haki, peany, Bilirubinometr, Uroflowmetr, zakupy drobnego sprzętu medycznego - wyposażenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  BILIRUBINOMETR - 1 sztUROFLOWMETER 1 szt.HAKI OPERACYJNE - 1 szt.Drobny sprzęt medyczny - wyposażenie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach