Przetargi.pl
Zakup sprzętu medycznego

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, Kiepury
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (65) 5253100,5253761,5253764, , fax. (65) 526 82 94
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  Kiepury 45
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. (65) 5253100,5253761,5253764, , fax. (65) 526 82 94
  REGON: 00031023200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsz.leszno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia zakup sprzętu medycznego wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu Zamawiającego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w ramach zadania pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronowirusa COVID – 19 w województwie wielkopolskim – etap II” zgodnie z warunkami, szczegółowym opisem i ilością określoną w Załączniku nr 18.3. do SIWZ „Formularz wymaganych - oferowanych parametrów”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego z podziałem na 5 zadań/pakietów: Pakiet nr 1 - Zakup aparatów EKG Pakiet nr 2 - Zakup aparatów do znieczulenia Pakiet nr 3 - Zakup bronchofiberoskopu Pakiet nr 4 - Zakup pomp strzykawkowych Pakiet nr 5 - Zakup wideolaryngoskopu wraz z wyposażeniem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 18.3.1-5 do SIWZ „Formularz wymaganych - oferowanych parametrów”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony Formularz ofertowy 2) Pełnomocnictwo jeśli dotyczy. 3) Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ: a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach