Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem biurowym i drukarek dla potrzeb ZIKiT oraz zakup oprogramowania AutoCAD do celów aktualizacji zasobów systemu eDIOM. Znak sprawy 6/XI/2015

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-586 Kraków, ul. Centralna 53
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 616 74 19 , fax. 012 616 74 17
 • Data zamieszczenia: 2015-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
  ul. Centralna 53 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 616 74 19, fax. 012 616 74 17
  REGON: 35711616300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zikit.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem biurowym i drukarek dla potrzeb ZIKiT oraz zakup oprogramowania AutoCAD do celów aktualizacji zasobów systemu eDIOM. Znak sprawy 6/XI/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem biurowym i drukarek dla potrzeb ZIKiT oraz zakup oprogramowania AutoCAD do celów aktualizacji zasobów systemu eDIOM. b) Zamówienie składa się z 2 części: Część 1 - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem biurowym i drukarek dla potrzeb ZIKiT, Część 2 - zakup oprogramowania AutoCAD do celów aktualizacji zasobów systemu eDIOM. c) Miejsce dostawy: Zespół Informatyki ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53. d) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą zakresu rzeczowego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Listę sprzętu do zakupu w zakresie części 1 określa załącznik nr 6 do SIWZ a listę oprogramowania do zakupu w zakresie części 2 określa załącznik nr 7. e) Oferowane urządzenia wraz z całym wyposażeniem muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z seryjnej produkcji. Data produkcji dostarczonych urządzeń nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty. f) Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy. g) W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ konkretnych marek urządzeń, zamawiający zgodnie z przepisami dopuszcza urządzenia równoważne (o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych). h) Termin wykonania zamówienia: najpóźniej do dnia 10.12.2015 roku, najwcześniej do 08.12.2015 roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zikit.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach