Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Czy wiecie , że... Wspólna polsko-czeska promocja lokalnych walorów i atrakcji.

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2147114 , fax. 32 2147152, 2147182
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czechowice-Dziedzice
  Plac Jana Pawła II 1 1
  43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie
  tel. 32 2147114, fax. 32 2147152, 2147182
  REGON: 00052360800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Czy wiecie , że... Wspólna polsko-czeska promocja lokalnych walorów i atrakcji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia pn.: Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Czy wiecie , że... Wspólna polsko- czeska promocja lokalnych walorów i atrakcji obejmuje sprzedaż, dostawę i instalację - notebooka. Szczegółowy zakres dostawy zawiera opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ), lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Zadanie współfinansowane w ramach projektu pn. Czy wiecie, że ... Wspólna polsko-czeska promocja lokalnych walorów i atrakcji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czechowice-dziedzice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach