Przetargi.pl
Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby stanowiska do znieczulenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Ul. Wieniecka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 412 94 13 , fax. 54 412 94 13
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
  Ul. Wieniecka 49
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 412 94 13, fax. 54 412 94 13
  REGON: 34141172700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wloclawek.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby stanowiska do znieczulenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby stanowiska do znieczulenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku w następującym asortymencie : Część nr 1 – Wózek anestezjologiczny – 1 szt. Część nr 2 – Aparat do znieczulenia – 1 szt. Część nr 3 – Defibrylator – 1 szt. Część nr 4 – Pompa infuzyjna strzykawkowa – 3 szt. ze stacją dokującą na 4 pompy ( kompatybilną z pompami ) ze stojakiem do pomp ( do zamocowania stacji ze strzykawkami, ze wzmocnioną podstawą około 15 – 20 kg udźwigu), z pompą objętościową ( kompatybilną ze stacją dokującą ) Część nr 5 – Urządzenie do ogrzewania pacjenta typu ogrzewacz kocykowy 1 szt. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 8.1 – 8.5 niniejszej siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. sporządzone w postaci elektronicznej, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XIISIWZ. 2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. sporządzone w postaci elektronicznej, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ. 3. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. sporządzone w postaci elektronicznej, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ. 4. Formularz asortymentowo – cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 – 2.5 do SIWZ. sporządzone w postaci elektronicznej, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XIISIWZ. 5. Formularz parametrów wymaganych, zgodnie z załącznikiem nr 8.1 – 8.5. do SIWZ sporządzone w postaci elektronicznej, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ. 6. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia zobowiązania Podmiotu Udostępniającego (w oryginale – tj. w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego przez Podmiot Udostępniający kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Podmiot Udostępniający przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego), które będzie określało: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. ***(ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego) 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wpisaną do dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo powinno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał pełnomocnictwa nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię pełnomocnictwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach