Przetargi.pl
Zakup sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie"

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 64-200 Powodowo, -
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 68 384 36 75, 663665676
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych
  - 1
  64-200 Powodowo, woj. wielkopolskie
  tel. 68 384 36 75, 663665676
  REGON: 97077909600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zsritpowodowo.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa - szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach