Przetargi.pl
Zakup sprzętu i wyposażenia

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618310142 , fax. +48618310107
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
  61-545 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618310142, fax. +48618310107
  REGON: 00028885700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orsk.ump.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu i wyposażenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i wyposażenia i obejmuje: Część nr 1: sprzęt gimnastyczny, Część nr 2: sprzęt rehabilitacyjny i sportowy, Część nr 3: platforma balansowa z oprogramowaniem i drukarką oraz systemem innowacyjnego biofeedbacku w postaci wibracji, Część nr 4: platforma stabilometryczna z oprogramowaniem oraz z zestawem osprzętu, Część nr 5: platforma dynamograficzna z oprogramowaniem oraz z zestawem osprzętu, Część nr 6: stanowisko do ćwiczeń ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi, Część nr 7: system do ćwiczeń w podwieszeniu (wersja sufitowa), Część nr 8: sprzęt rehabilitacyjny i do kinezyterapii, Część nr 9: oprogramowanie laboratorium chodu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o wymaganych ilościach i parametrach techniczno-użytkowych, został określony w załącznikach nr 2 do SIWZ stanowiącymi jej integralną część, 3. Zamawiający w załączniku nr 2 SIWZ wymaga podania przez Wykonawcę nazwy produktu, producenta, modelu, roku produkcji oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia – dotyczy części nr 1 – 8. 4. Zamawiający w załączniku nr 2 SIWZ wymaga podania przez Wykonawcę nazwy oraz wersji oprogramowania zaoferowanego przez Wykonawcę – dotyczy części nr 9. 5. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowania, systemów i rozwiązań równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. 6. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Projekt Nr RPWP.07.02.02-30-0001/18, pn. „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z MPD w województwie wielkopolskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, 8. Oferta musi obejmować wszystkie wymienione w danej części pozycje. 10. Termin udzielonej gwarancji przez Wykonawcę: - nie krótszy niż 24 miesiące (dla części nr 1) - nie krótszy niż 36 miesięcy (dla części nr 2 - 8) - nie krótszy niż 12 miesięcy (dla części nr 9) od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag, 11. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33150000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań dotyczących niniejszego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) uzupełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ 3) formularz cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ (dla części 1-8) 4) w przypadku gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, należy dołączyć oryginał lub odpis notarialny pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy, podpisany przez osoby do tego umocowane zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną