Przetargi.pl
zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Powiatu Obornickiego dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat”

POWIAT OBORNICKI ogłasza przetarg

 • Adres: 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2A
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT OBORNICKI
  ul. 11 Listopada 2A
  64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie
  REGON: 631258017
 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiatobornicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Powiatu Obornickiego dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Powiatu Obornickiego dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat”, tj. urządzenie wraz licencjami do stworzenia clustra wysokiej dostępności.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Powiatu Obornickiego dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat”, tj. macierz.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Powiatu Obornickiego dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat”, tj. komputer przenośny.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Dotyczy części 2 - macierzWarunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 dostawy macierzy o wartości każdej dostawy co najmniej 80.000,00 PLN brutto (każda dostawa w ramach odrębnej umowy).2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach