Przetargi.pl
Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Krzyż Wielkopolski w ramach programu: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Gmina Krzyż Wielkopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 64-761 Krzyż Wielkopolski, Wojska Polskiego 14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzyż Wielkopolski
  Wojska Polskiego 14
  64-761 Krzyż Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  REGON: 570791081
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Krzyż Wielkopolski w ramach programu: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Krzyż Wielkopolski w ramach programu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, tj. komputerów typu All In One.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów technicznych.3. Przedmiot Zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku i gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.4. Przedmiot Zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy wraz z dokumentacją w języku polskim, warunkami gwarancji i kartą gwarancyjną. 5. Miejsce dostawy: Gmina Krzyż Wielkopolski z siedzibą Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach