Przetargi.pl
Zakup sprzętu i oprogramowania do projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

GMINA ZABŁUDÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857188100
 • Data zamieszczenia: 2022-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZABŁUDÓW
  ul. Rynek 8
  16-060 Zabłudów, woj. podlaskie
  tel. 857188100
  REGON: 050659208
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu i oprogramowania do projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i oprogramowania do projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.2. Zadanie 1: Sprzęt i oprogramowanie:a) stacje robocze – 16 szt.,b) monitory – 11 szt.,c) laptopy – 7 szt.,d) skaner – 1 szt.,e) UPS-y do serwerowni – 2 szt.,f) UPS-y do komputerów – 7 szt.,g) oprogramowanie pakietu biurowego do użytku komercyjnego – 26 szt.3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd. (jeżeli są wymagane do prawidłowego działania produktu).4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5.1 – 5.13 do SWZ, zaś szczegółowe warunki realizacji zamówienia w załączniku nr 4 do SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i oprogramowania do projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.2. Zadanie 2: Serwery:a) serwery NAS – 4 szt.,b) serwery – 3 szt. (UPS – Urząd – 2 szt., UPS – MOPS – 1 szt.).3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd. (jeżeli są wymagane do prawidłowego działania produktu).4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5.1 – 5.13 do SWZ, zaś szczegółowe warunki realizacji zamówienia w załączniku nr 4 do SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i oprogramowania do projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.2. Zadanie 3: Urządzenia wielofunkcyjne:a) urządzenie wielofunkcyjne A3 wraz z systemem zarządzania wydrukiem, kolor – 1 szt.,b) urządzenia wielofunkcyjne – 2 szt.3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd. (jeżeli są wymagane do prawidłowego działania produktu).4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5.1 – 5.13 do SWZ, zaś szczegółowe warunki realizacji zamówienia w załączniku nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach