Przetargi.pl
Zakup sprzętu i oprogramowania dla Gminy Wojcieszków w ramach programów Granty PPGR i Cyfrowa Gmina

GMINA WOJCIESZKÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 21-411 Wojcieszków, ul. Kościelna 46
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 48 25 755 41 01
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA WOJCIESZKÓW
  ul. Kościelna 46
  21-411 Wojcieszków, woj. lubelskie
  tel. 48 25 755 41 01
  REGON: 711582530
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojcieszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu i oprogramowania dla Gminy Wojcieszków w ramach programów Granty PPGR i Cyfrowa Gmina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Część 1 zamówienia Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”obejmuje:a) zakup, dostawę i montaż stacji roboczych wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym - 44 kompletów z podziałem na:- komputer stacjonarny z monitorem, klawiaturą i myszką wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym - 40 kompletów;- komputer przenośny typu laptop wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym - 4 sztuki;b) zakup, dostawę i montaż urządzenia wielofunkcyjnego - 1 sztuka;c) szkolenie stacjonarne pracowników urzędu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania.Zakup i dostawa laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” obejmuje:a) zakup i dostawę laptopów z oprogramowaniem - 25 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;1) Zamawiający nie określa tego warunku.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;1) Zamawiający nie określa tego warunku.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;1) Zamawiający nie określa tego warunku.4. Doświadczenia zawodowego;1) Dla części 1 zamówienia Wykonawca posiada doświadczenie polegające na dostawie sprzętu komputerowego tj. co najmniej 1 sztuki urządzenia w zależności od danej części wykazać w/w doświadczenie na załączniku nr 6 do SWZ.2) Dla części 2 zamówienia Wykonawca posiada doświadczenie polegające na dostawie sprzętu komputerowego tj. co najmniej 1 sztuki urządzenia w zależności od danej części wykazać w/w doświadczenie na załączniku nr 6 do SWZ.(wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy)5. W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia;1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach