Przetargi.pl
Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. „Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne”

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, Szpitalna 60
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
  Szpitalna 60
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  REGON: 790319362
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. „Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzęt i akcesoria rehabilitacyjne w ilościach, asortymencie określonych w załączniku nr 4 do SWZ oraz o parametrach określonych w załączniku nr 5 do SWZMyjnia-dezynfektor do sond przełykowychw ilościach, asortymencie określonych w załączniku nr 4 do SWZ oraz o parametrach określonych w załączniku nr 5 do SWZ.Mobilny system USG w ilościach, asortymencie określonych w załączniku nr 4 do SWZ oraz o parametrach określonych w załączniku nr 5 do SWZ.Holter EKG w ilościach, asortymencie określonych w załączniku nr 4 do SWZ oraz o parametrach określonych w załączniku nr 5 do SWZ.Stacja przeglądowa w ilościach, asortymencie określonych w załączniku nr 4 do SWZ oraz o parametrach określonych w załączniku nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach