Przetargi.pl
Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu ,,Narodowa Strategia Onkologiczna"

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-049 Lublin, Al. Racławickie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 203 , fax. 261 183 203
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  Al. Racławickie 23
  20-049 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 203, fax. 261 183 203
  REGON: 43102223200011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu ,,Narodowa Strategia Onkologiczna"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do rehabilitacji onkologicznej (zwanego dalej „przedmiotem umowy”) do 1WSzKzP SP ZOZ w Lublinie wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz tabelą warunków technicznych i eksploatacyjnych stanowiącymi Załączniki nr 1.1.1-1.3 i 3.1-3.3 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień częściowych: Zadanie nr 1 – Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu ,,Narodowa Strategia Onkologiczna" cz. I Zadanie nr 2 – Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu ,,Narodowa Strategia Onkologiczna" cz. II Zadanie nr 3 – Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu ,,Narodowa Strategia Onkologiczna" cz. III
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy z Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych dla zadań, w których Wykonawca przystępuje do postępowania odpowiednio na kwotę: Numer zadania Wartość w PLN 1 - 5 808,00 2 - 7 400,00 3 - 1 000,00 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art.45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr 59 1130 1206 0028 9003 4420 0003 BGK, z dopiskiem: „DZP/PN/52/2020 – „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu ,,Narodowa Strategia Onkologiczna" - wadium”. Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uznaje się datę i czas uznania rachunku Zamawiającego, w terminie składania ofert. Oferty bez dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium w innej formie niż pieniądzu) nie będą rozpatrywane. UWAGA: w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć w/w dokumenty w oryginale. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty Wykonawcy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, b) Wypełnione kosztorysy ofertowe, według kosztów dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 3.1-3.3 do SIWZ c) prawidłowo wypełnione tabele warunków technicznych i eksploatacyjnych (granicznych i oceny jakościowej) oraz warunków gwarancji z podaniem dokładnej wartości oferowanych parametrów przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załącznikach nr 1.1.1-1.3 do SIWZ d) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – wzór załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach