Przetargi.pl
Zakup sprzętu do dezynfekcji w związku z realizacją projektu pn. „Zwalczanie skutków epidemii COVID 19 w Powiecie Jędrzejowskim”

Powiat Jędrzejowski ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, 11 Listopada
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 863 741 , fax. 413 863 741
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jędrzejowski
  11 Listopada 83
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 863 741, fax. 413 863 741
  REGON: 29100936600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatjedrzejow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu do dezynfekcji w związku z realizacją projektu pn. „Zwalczanie skutków epidemii COVID 19 w Powiecie Jędrzejowskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu do dezynfekcji przeznaczonego do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Jędrzejowskim dla podmiotów i osób najbardziej potrzebujących oraz zaangażowanych w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii koronawirusa. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 poniższych zadań/części: Zadanie 1 Oczyszczacz powietrza pokojowy sztuk 10 Zadanie 2 Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń (zamgławiacz ultradźwiękowy) sztuk 1 Zadanie 3 Generator ozonu sztuk 1 Zadanie 4 Jonizator powietrza sztuk 20 Zadanie 5 Lampa antybakteryjna / Sterylizator sztuk 15 Zadanie 6 Opryskiwacz plecakowy sztuk 25 Zadanie 7 Mobilne kabiny dezynfekcyjne całego ciała sztuk 4 Zadanie 8 Dozownik stojący 5l. sztuk 15 Zadanie 9 Lampa antybakteryjna przepływowa sztuk 15 Zadanie 10 Ekrany izolujące przed COVID-19 sztuk 30 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla każdego zadania/części określono w załączniku nr 1 do SIWZ .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33191000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: Dla zadania 1: brak wadium Dla zadania 2: brak wadium Dla zadania 3: brak wadium Dla zadania 4: brak wadium Dla zadania 5: brak wadium Dla zadania 6: brak wadium Dla zadania 7: 1 600,00 PLN Dla zadania 8: 350,00 PLN Dla zadania 9: 600,00 PLN Dla zadania 10: brak wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa po otwarciu ofert w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 2. Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ. W formularzu ofertowym należy podać nawę producenta każdego urządzenia 3. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.3 (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ) 4. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 5. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia wadialnego w formie nie pieniężnej do Zadania/Części, na jakie składa ofertę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach