Przetargi.pl
Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Leszczawie Dolnej w ramach Funduszu Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Gmina Bircza ogłasza przetarg

 • Adres: 37-740 Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 672 60 91 , fax. 016 672 53 41
 • Data zamieszczenia: 2020-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bircza
  ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
  37-740 Bircza, woj. podkarpackie
  tel. 016 672 60 91, fax. 016 672 53 41
  REGON: 65090047600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bircza.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Leszczawie Dolnej w ramach Funduszu Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Leszczawie Dolnej w ramach Funduszu Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej i dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz oferty – musi być złożony w oryginale w formie pisemnej, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z sumarycznym kosztem obliczonym dla warunków zamówienia i zawierającym dane ofertowe opisane w niniejszej Specyfikacji z deklaracją o związaniu tą ofertą przez wymagany okres 30 dni od upływu terminu na składanie ofert (Wzór formularza ofertowego stanowi zał. nr 1 do SIWZ). W formularzu oferty należy wypełnić specyfikację techniczną, uzupełnioną zgodnie z instrukcją podaną przez Zamawiającego, umożliwiającą Zamawiającemu potwierdzenie spełniania wymagań minimalnych metodą „spełnia / nie spełnia”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach