Przetargi.pl
Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Operacyjno Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezówka II w miejscowości Brzezówka.

JEDNOSTKA OPERACYJNO TECHNICZNA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BRZEZÓWKA II ogłasza przetarg

 • Adres: 36-024 Hyżne Brzezówka 179, Brzezówka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 608616793, 608616793 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: JEDNOSTKA OPERACYJNO TECHNICZNA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BRZEZÓWKA II
  Brzezówka 179
  36-024 Hyżne Brzezówka 179, woj. podkarpackie
  tel. 608616793, 608616793, fax. -
  REGON: 181066814
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://osp-brzezowka.hyzne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Operacyjno Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezówka II w miejscowości Brzezówka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Operacyjno Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezówka II w miejscowości Brzezówka. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 1 sztuki fabrycznie nowego, nieużywanego, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Operacyjno Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezówka II wraz z wyposażeniem. Samochód musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis techniczny stanowiący minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące warunki i wymagania:  polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z przepisami wykonawczymi do ustawy (tj. dz. U. z 2018, poz. 1990 z późn. zm.)  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2019r., poz. 1002, z późn. zm.)  rozporządzenia ministrów: spraw Wewnętrznych i administracji, obrony narodowej,, Finansów oraz sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019r. w sprawie pojazdów specjalnych używanych do celów specjalnych Policji, Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego, agencji wywiadu, służby Kontrwywiadu wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby ochrony Państwa, Krajowej Administracji skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej, (dz. Dz. U. z 2019r., poz. 594)  Norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 (lub równoważnych)  Posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu.  Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z rozporządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019r., poz. 5). Wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy loga jednostki, po bokach wzdłuż pojazdu pas z folii białej odblaskowej, oznakowanie korytarza ratunkowego na tylnej żaluzji, z tyłu samochodu loga projektu dofinansowującego oraz loga jednostki OSP. Numery operacyjne oraz loga zostaną dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.  Posiadać dokument „świadectwo homologacji typu” potwierdzający parametry oferowanego pojazdu. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć jako kompletnie wyposażony samochód wraz z zamontowanym sprzętem podstawowym, dodatkowym jak również wyposażeniem jednostki. Wykonawca potwierdzi spełniania minimalnych wymagań oferowanego pojazdu, na podstawie złożonego wraz z ofertą załącznika nr 7 do Siwz, w którym prawą stronę tabeli należy wypełnić poprzez wpisanie słowa /tak spełnia lub nie spełnia/, a tam, gdzie jest wymagane podaje się konkretną wartość lub wymagane informacje. W przypadku, gdy wykonawca w którejkolwiek pozycji wpisze słowa /nie/ lub zaoferuje parametry nie spełniające wymagań określonych przez zamawiającego jako minimalnych oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: znaków towarowych, patentów, pochodzenia, nie ma na celu naruszenia dyspozycji wynikających z art. 29 i 7 ustawy, a służy jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wymagań i obowiązków wprowadzonych w treści siwz. Może mieć to miejsce w przypadku, gdy przepisy obowiązujące w okresie prowadzenia postępowania czy realizacji umowy będą wprowadzały wyłączenia lub możliwość odstąpienia od podanych / obowiązujących wymagań. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3 Wozy strażackie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wprowadza żadnego opisu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach