Przetargi.pl
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego dla OSP Zederman

Ochotnicza Straż Pożarna w Zedermanie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-300 Olkusz, Zederman
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 606320170, 608514111
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Zedermanie
  Zederman 11
  32-300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 606320170, 608514111
  REGON: 357106041
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,m,312532,2019.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego dla OSP Zederman
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego dla OSP Zederman. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków dotacji celowej na realizację zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą należy złożyć: - wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ, - pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), - zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach