Przetargi.pl
„Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego 4x4 – OSP Gierałtowice”

Gmina Wieprz ogłasza przetarg

 • Adres: 34-122 Wieprz, Centralna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8755118, , fax. 33 8755100
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieprz
  Centralna 5
  34-122 Wieprz, woj. małopolskie
  tel. 33 8755118, , fax. 33 8755100
  REGON: 07218214300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieprz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego 4x4 – OSP Gierałtowice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu lekkiego ratowniczo- gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowicach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ , wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; 2) Załącznik nr 3 do SIWZ– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba, która nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze; b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego (np. konsorcjum) ; 2. W terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/ugwieprz/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) każdy Wykonawca (który nie złożył wraz z ofertą oświadczenia o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej) złoży bez dodatkowego wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach