Przetargi.pl
Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową do transportu odpadów o Dopuszczalnej Masie Całkowitej (DMC) min. 26 000 kg

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 521 044
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o.
  ul. Krasnystawska 54
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 817 521 044
  REGON: 43052559200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.leczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową do transportu odpadów o Dopuszczalnej Masie Całkowitej (DMC) min. 26 000 kg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową do transportu odpadów o Dopuszczalnej Masie Całkowitej (DMC) min. 26 000 kg. Samochód ciężarowy z zabudową hakową do transportu odpadów o Dopuszczalnej Masie Całkowitej (DMC) min. 26 000 kg, z rokiem produkcji nie starszym niż 2013, nie będący prototypem. Pojazd musi współpracować (w rozumieniu załadunku/rozładunku na ramę, opróżniania oraz transportu) z posiadanymi przez Zamawiającego prasokontenerami produkcji STALCO industries TYP: MPC 23 -K.AT. Do oferty Wykonawca musi załączyć opinię niezależnego rzeczoznawcy motoryzacyjnego potwierdzającą deklarowany stan techniczny pojazdu (nie starszą niż 60 dni) ze szczególnym uwzględnieniem następujących cech: bezwypadkowość pojazdu, autentyczności przebiegu, praw Wykonawcy do dysponowania pojazdem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144510-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium. Wykonawcy przystępując do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądzu, gwarancja lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – co najmniej jednego ze współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielanych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma zostać zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą; e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach gdy: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. - Wykonawca, którego wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (art. 46 ust. 5 ). 5. Postanowienia pkt 4 stosuje się również do poręczeń, o których mowa w pkt 3 lit. b i e. 6.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: numer konta: Alior Bank S.A. O/Łęczna 66 2490 0005 0000 4530 8002 1760. 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć w oryginale, wraz ofertą. Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty. 8. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. Na poleceniu przelewu powinien być zapis „wadium do przetargu ZP/12/2020 pod nazwą ……….”. 9. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (tj. przed datą i godziną wyznaczoną do składania ofert). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu zleconego przez Wykonawcę lub dokumentu poświadczającego dokonanie przelewu jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium. 10. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia do ofert należy załączyć w oddzielnym opakowaniu oryginał gwarancji lub poręczenia (nie zszywać z ofertą). 11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona ( art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp). 12. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę prze upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą z zastrzeżeniem pkt 15. 15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 16. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 17. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 17. 1 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 17.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do siwz). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 składa odpowiednio: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 8.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca złoży: Zobowiązanie tych podmiotów od oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu (na zewnątrz) i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach