Przetargi.pl
Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 19-200 Grajewo, ul. dr. Tadeusza Nowickiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 722 724 , fax. 862 722 724
 • Data zamieszczenia: 2019-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. dr. Tadeusza Nowickiego 1
  19-200 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 862 722 724, fax. 862 722 724
  REGON: 42568480000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup 9 osobowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie. Pojazd fabrycznie nowy, 9 osobowy (kierowca + 8 pasażerów) wyposażony w najazdy do transportu wózków inwalidzkich. Dokładny opis przedmiotu zamówienia tj, wymaganych parametrów określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez przedłożenie oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, według Załącznika nr 6 do SIWZ oraz wypełniony załącznik 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach