Przetargi.pl
Zakup, sadzenie oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenach zielonych Gminy Miejskiej Lubin

Gmina Miejska Lubin ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7468129, 7468277 , fax. 076 7468287
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Lubin
  ul. Kilińskiego 10 10
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7468129, 7468277, fax. 076 7468287
  REGON: 39064753500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, sadzenie oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenach zielonych Gminy Miejskiej Lubin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup, sadzenie oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenach zielonych Gminy Miejskiej Lubin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia 2) Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówieniach publicznych - tekst jednolity Dz.U. z 2006r. 223, poz. 1655 3) Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia tj. wykaże realizację w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, licząc od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, minimum 2 zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia - w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin jednorocznych i wieloletnich.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z zał. nr 2 ; w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wówczas oprócz oświadczenia musi złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) wykaz (min. 2) zrealizowanych zadań o podobnym charakterze z  podaniem: wartości oraz daty i miejsca wykonania - zgodnie z załącznikiem nr 5, dokumenty potwierdzające, że zadania wyszczególnione w załączniku nr 5 zostały wykonane z należytą starannością.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach