Przetargi.pl
ZAKUP RADIOWOZU DLA SEKCJI POJAZDÓW STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI

Straż Miejska w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-119 Łódź, ul. Kilińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 250 22 28 , fax. 42 250 22 32
 • Data zamieszczenia: 2019-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska w Łodzi
  ul. Kilińskiego 81
  90-119 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 250 22 28, fax. 42 250 22 32
  REGON: 47000614500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.strazmiejska.lodz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP RADIOWOZU DLA SEKCJI POJAZDÓW STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Łodzi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Pojazd winien posiadać nadwozie cztero- lub pięciodrzwiowe, być przystosowanym do przewozu pięciu osób (razem z kierowcą), być oznakowany jako radiowóz Straży Miejskiej w Łodzi oraz być wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową. 2. Wymagania ogólne: 1) Pojazdy będące przedmiotem postępowania muszą spełniać wymagania określone w: a) ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1990 z późn. zm.). b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 2022 wraz z 2017 r. poz. 2338 – zmienione rozporządzeniem z dnia.18 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 855 z dnia 09 maja 2018 r). 2) Samochód musi być fabrycznie nowy - rok produkcji IV kwartał 2018 r. lub 2019 rok. W okresie od daty produkcji do daty dostawy niepodlegające żadnym naprawom, wolne od wad fizycznych i prawnych, kompletne zgodne opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 3) Wraz z pojazdem wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: a) wyciąg ze świadectwa homologacji lub jego odpis; b) wykaz autoryzowanych stacji obsługi; c) opis warunków gwarancji; d) instrukcję obsługi w języku polskim; e) kartę pojazdu; f) inne wymagane prawem dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu. 4) Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem dostawy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest samochód będący przedmiotem niniejszego postępowania oraz, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 5) Wykonawca dostarczy zamówiony samochód osobowy wraz z wyposażeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt. 6) Zamawiający wymaga, aby dostarczony samochód był zatankowany do pełna. 7) W celu potwierdzenia spełniania przez oferowany samochód wymagań stawianych przez Zamawiającego Wykonawca dołączy do oferty opis podstawowych parametrów oferowanego samochodu Załącznik nr 1 do formularza oferty. W tabeli znajdującej się w załączniku nr 1 do formularza oferty, w pkt nr I i II należy szczegółowo wymienić parametry techniczne oferowanego samochodu, natomiast w pkt nr III Zamawiający dopuszcza opisanie oferowanych parametrów na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie wstępnie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt VI.2 lit. A. SIWZ składa odpowiednio: - ppkt 1) informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkanie ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - ppkt 2) do ppkt. 4) - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt VI.2 lit. A. ppkt 1) składa ten dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty, o których mowa pkt VI.4 ppkt 1) lit. a) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. VI.4 ppkt 1) lit. b) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższe terminy stosuje się odpowiednio do pkt VI.4 ppkt 2) SIWZ. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt VI.1 ppkt 1), pkt VI.2 lit. A. i pkt VI.3 SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2) Oświadczenie wymienione w pkt VI.1 ppkt 2), formularz oferty oraz opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Poza dokumentami wymienionymi w ppkt 1) i 2) SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa; 4) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 9. Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt VI.1 SIWZ składane są wraz z ofertą. Dokument określony w pkt VI.3 SIWZ składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VI.2 SIWZ wymagane będą tylko od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza. 10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach