Przetargi.pl
Zakup przystanków

Gmina Rudna ogłasza przetarg

 • Adres: 59-305 Rudna, Pl. Zwycięstwa 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7492100...134 , fax. 076 7492117
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rudna
  Pl. Zwycięstwa 15 15
  59-305 Rudna, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7492100...134, fax. 076 7492117
  REGON: 39064755800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup przystanków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Rudna w ilości 8 szt, w tym: 1)wiat przystankowych (2 modułowych, ścianki boczne pełne) w ilości 7 szt. - wymiary: długość wiaty przy podstawie 2797 mm (+/- 2 mm), długość dachu wiaty 3500 mm (+/- 2 mm), szerokość wiaty przy podstawie 1487 mm (+/- 2 mm), szerokość dachu wiaty 2040 mm (+/- 2 mm), wysokość wiaty w linii dachu 2200 mm(+/- 2 mm), wysokość całkowita wiaty 2534 mm (+/- 2 mm), 2)wiaty przystankowej (3 modułowej), w ilości 1 szt. - wymiary: długość wiaty przy podstawie 4107 mm (+/- 2 mm), długość dachu wiaty 4800 mm (+/- 2 mm), szerokość wiaty przy podstawie 1487 mm (+/- 2 mm), szerokość dachu wiaty 2040 mm (+/- 2 mm), wysokość wiaty w linii dachu 2200 mm (+/- 2 mm), wysokość całkowita wiaty 2534 mm (+/- 2 mm). Montaż wiat w miejscowościach: Brodowice, Gawrony, Gawronki, Juszowice, Nieszczyce (Chałupki), Wysokie, Koźlice, Naroczyce(Kolonia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 442123215
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rudna.pl zakładka przetargi aktualne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach