Przetargi.pl
Zakup przyłóżkowego cyfrowego aparatu RTG z detektorami

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 62 60 61;261 62 51 29 , fax. 261 62 60 51
 • Data zamieszczenia: 2021-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
  ul. Wróblewskiego 46
  45-759 Opole, woj. opolskie
  tel. 261 62 60 61;261 62 51 29, fax. 261 62 60 51
  REGON: 53156361100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.116szpital.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup przyłóżkowego cyfrowego aparatu RTG z detektorami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup przyłóżkowego cyfrowego aparatu RTG z detektorami 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2, stanowiącym opis parametrów technicznych aparatury medycznej objętej przedmiotem postępowania. 2) Główny kod CPV – 33111000–1 Aparatura rentgenowska 3) Umowa zostanie podpisana w terminie do 30.11.2021 roku. 4) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 08.12.2021 roku (dostawa sprzętu, faktury, protokołu odbioru oraz wszystkich załączników do protokołu m.in. dokument z przeszkolenia pracowników). Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach