Przetargi.pl
Zakup półmasek filtrujących FFP2 w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych.

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 451 951 , fax. 632 434 242
 • Data zamieszczenia: 2021-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 1
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 632 451 951, fax. 632 434 242
  REGON: 13471540002500
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pogotowie-konin.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup półmasek filtrujących FFP2 w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia w ramach projektu półmasek filtrujących FFP2 w ilości 1200 sztuk. Wykonawca zapewnia, że wyroby medyczne wskazane w ust. 1 powyżej, są zgodne z normami i przepisami obowiązującymi w UE, w szczególności w zakresie jakości i bezpieczeństwa, dostarczając odpowiednie dokumenty podczas dostawy. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot niniejszej umowy jest nowy, wolny od wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa lub innych podmiotów z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny. Dostawa przedmiotu zamówienia musi zostać zrealizowana w terminie maksymalnie do dnia 21.05.2021 r. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego: Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin, tel. 632 451 951, fax. 632 434 242, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub utratę przedmiotu umowy podczas transportu do Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach