Przetargi.pl
Zakup pojazdu specjalistycznego

Miasto i Gmina Łosice ogłasza przetarg

 • Adres: 08200 Łosice, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 833 573 542 , fax. 833 572 701
 • Data zamieszczenia: 2018-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Łosice
  ul. Piłsudskiego 6
  08200 Łosice, woj. mazowieckie
  tel. 833 573 542, fax. 833 572 701
  REGON: 3023740500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.e-bip.pl/start/22

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup pojazdu specjalistycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego z zabudową do czyszczenia sieci kanalizacji. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w części II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie złotych : trzy tysiące złotych i 00/100). 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku poniższych form: • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2016r. poz.359). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w Rozdziale XVIII. Kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Łosicach nr konta 86 8038 0007 0010 1491 2000 0030, lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6 pok. nr 28. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (umocowanego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. czytelny (z podaniem imienia i nazwiska) lub złożony wraz z imienną pieczątką. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: ▪ Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, ▪ Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ▪ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, ▪ Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczeń o których mowa w art.25a ust.1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, • w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczeń o których mowa w art.25a ust.1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art., 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ). 2) (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4) lub inne dokumenty udowadniające, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów tj. zawierające następujące informacje: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach