Przetargi.pl
Zakup paliwa, w obrocie bezgotówkowym, na stacji paliw dla pojazdów należących do Zakładu Komunalnego w Jasienicy.

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY ogłasza przetarg

 • Adres: 43-385 Jasienica, 459
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 815 37 29
 • Data zamieszczenia: 2022-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY
  459
  43-385 Jasienica, woj. śląskie
  tel. 33 815 37 29
  REGON: 240998745
 • Adres strony internetowej zamawiającego: komunalny.jasienica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa, w obrocie bezgotówkowym, na stacji paliw dla pojazdów należących do Zakładu Komunalnego w Jasienicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup paliwa, w obrocie bezgotówkowym, na stacji paliw dla pojazdów należących do Zakładu Komunalnego w Jasienicy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach