Przetargi.pl
Zakup paliw, usług mycia i czyszczenia samochodów służbowych oraz artykułów eksploatacyjnych

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 583 88 28 , fax. 22 583 88 50
 • Data zamieszczenia: 2018-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 583 88 28, fax. 22 583 88 50
  REGON: 36318962500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgm.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw, usług mycia i czyszczenia samochodów służbowych oraz artykułów eksploatacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego: 1) paliw w obrocie bezgotówkowym w systemie elektronicznych kart flotowych na terenie Polski oraz na terenie Unii Europejskiej, jeżeli Wykonawca dysponuje stacjami paliw także poza terenem Polski, w szacunkowej ilości: a) benzyna bezołowiowa – 25 000 litrów, b) olej napędowy ON – 5 500 litrów; 2) innych produktów i usług związanych z obsługą samochodów służbowych (w szczególności: oleje silnikowe, płyny eksploatacyjne, mycie i odkurzanie samochodów) w obrocie bezgotówkowym w systemie elektronicznych kart flotowych na terenie Polski oraz na terenie Unii Europejskiej, jeżeli Wykonawca dysponuje stacjami paliw także poza terenem Polski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi na obszarze Polski
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ, b) wskazanie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (w treści formularza ofertowego), c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.1 SIWZ oraz w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, powoływania się wykonawcy na zasoby innych podmiotów stosownie do pkt. 4.2 SIWZ, dokumenty odpowiednio wymienione w pkt 5.2 oraz dowody/zobowiązanie, o których mowa w pkt. 4.3 lit. a. SIWZ. Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie składane jest w oryginale

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach