Przetargi.pl
"Zakup paliw płynnych na rzecz Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna w 2021"

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 866 342 , fax. 586 866 960
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  Stare Nadleśnictwo 5
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 586 866 342, fax. 586 866 960
  REGON: 19059790900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://koscierzyna.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-zakladu-komunalnego/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Zakup paliw płynnych na rzecz Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna w 2021"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych na rzecz Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna w 2021 r. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące części: Część I: „Zakup paliw płynnych – benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego na rzecz Zakładu Komunalnego” Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw na rzecz Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna paliw płynnych dla pojazdów i maszyn budowlanych będących w dyspozycji ZKGK o ustalonych parametrach technicznych w ilości: 1400 litrów benzyny bezołowiowej 95, 42 000 litrów oleju napędowego. 1. Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 %, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia o ilości jak wyżej, strony rozliczą dostawy wg rzeczywiście dostarczonej ilości paliw, a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Zamawiającego 2. Miejscem wykonania zamówienia ma być stacja paliw Wykonawcy znajdująca się na terenie miasta Kościerzyna, przy czym zakup benzyny i oleju napędowego odbywać się będzie poprzez tankowanie środków transportu i maszyn drogowych bezpośrednio do baków natomiast dla sprzętu będącego w dyspozycji Zamawiającego odbywać się będzie poprzez tankowanie do przenośnych kanistrów. 3. Cena jednostkowa paliwa brutto nie może być wyższa od ceny obowiązującej na dystrybutorze w dniu tankowania i pomniejszona o określony w ofercie upust cenowy. Przez cały okres trwania umowy, upust nie może być niższy od określonego w formularzu ofertowym. 4. Fakturę za zakupione paliwo (benzyna 95 i ON) wraz z wykazem ilości pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów z data tankowania, nr rejestracyjnym pojazdu i podpisem osoby tankującej, należy dostarczyć do siedziby zamawiającego najpóźniej w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego. 5. Za przekroczenie terminu określonego w punkcie 4 naliczona zostanie kara w wysokości 100 zł. za każdy dzień opóźnienia. Część II: „Zakup oleju opałowego lekkiego na rzecz Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna” Przedmiotem zamówienia jest zakup na rzecz Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna oleju opałowego lekkiego o ustalonych parametrach technicznych w ilości 12 000 litrów. 1. Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 %, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia o ilości jak wyżej, strony rozliczą dostawy wg rzeczywiście dostarczonej ilości paliw a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Zamawiającego 2. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo 5 i budynek przy szkole w miejscowości Wąglikowice (ok. 10 km od Kościerzyny). 3. Cena jednostkowa oleju opałowego brutto w dniu dostawy nie może być wyższa od ceny producenta oleju w tym dniu z uwzględnieniem zaproponowanego wskaźnika kalkulacji w propozycji cenowej, (marża lub upust) przez cały okres trwania umowy. 4. Fakturę za dostarczony olej opałowy należy dostarczyć do naszego zakładu najpóźniej w terminie 7 dni od dostawy. W przypadku, gdy dostawa wypada w ostatnich dniach miesiąca to najpóźniej w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca w którym nastąpiła dostawę oleju. 5. Dostawa oleju opałowego odbywać się będzie środkami transportu Dostawcy 6. Za przekroczenie terminu określonego w punkcie 4 naliczona zostanie kara w wysokości 100 zł. za każdy dzień opóźnienia. 5.2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo badania jakości sprzedanych i dostarczonych przez Dostawcę paliw. 5.3. Dostawca zobowiązany jest przekazać na każde żądanie Zamawiającego atest na sprzedane paliwo, zawierające wymagane parametry techniczne. W przypadku niezgodności sprzedanych paliw z wymaganymi parametrami technicznymi, wszelkimi kosztami związanymi z powyższą sytuacją obciążony zostanie Dostawca. 5.4. Dostawca zapewnia bezgotówkowe rozliczenie transakcji tankowania samochodów zamawiającego i za dostawę oleju opałowego. 5.5. Wspólny słownik zamówień: 09100000-0 – paliwa. 09132100-4 – benzyna bezołowiowa 09134100-8 – olej napędowy. 09135100-5 – olej opałowy 5.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.7. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z 2 części o zakresie wyszczególnionym j. w. w punkcie 5 SIWZ (Przedmiot zamówienia). 5.8. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną z wyżej podanych części zamówienia lub na wszystkie. Każda część zamówienia będzie rozpatrywana oddzielnie. Zamawiający podpisze umowę na odpowiedni zakres dostawy z tym z Wykonawców, który uzyska najwyższą punktację w danej części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach