Przetargi.pl
Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu MPWiK w Bochni sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, Majora Bacy
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 614 95 10, , fax. 14 614 95 13
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o.
  Majora Bacy 15
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 14 614 95 10, , fax. 14 614 95 13
  REGON: 85049389800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mpwikbochnia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu MPWiK w Bochni sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) paliw płynnych do samochodów i sprzętu MPWiK w Bochni sp. z o.o. oraz spryskiwaczy i innych samochodowych produktów eksploatacyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 3500,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję uprawniającą do obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017.220 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach