Przetargi.pl
,,Zakup oraz zakup z dostawą paliw płynnych, tj. oleju napędowego do silników diesla w ilości szacunkowej 192,5 m3 oraz benzyny o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 ilości szacunkowej 2,5 m3 Spółce Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej w latach 2019 – 2020”

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 35A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 3426071 do 73
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o.
  ul. Narutowicza 35A
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 83 3426071 do 73
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bwikwodkan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Zakup oraz zakup z dostawą paliw płynnych, tj. oleju napędowego do silników diesla w ilości szacunkowej 192,5 m3 oraz benzyny o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 ilości szacunkowej 2,5 m3 Spółce Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej w latach 2019 – 2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej o liczbie oktanów nie mniejszej niż 95 oraz dostawa oleju napędowego - w ilościach hurtowych. Miejscem dostaw jest Zakład Zagospodarowania Odpadów , ul. Ekologiczna nr 1 , 21-500 Biała Podlaska. Sposób zamówienia: a) olej napędowy zamawiany będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego, e-mailem, faksem lub telefonicznie. Wykonawca dostarczy olej napędowy na własny koszt w ciągu 24 godz. od chwili złożenia zamówienia do Zakładu Zagospodarowania Odpadów ul. Ekologiczna 1 w Białej Podlaskiej. Olej napędowy ma być dostarczany autocysternami z zalegalizowanym urządzeniem pomiarowym. Dostawy będą przyjmowane w godzinach 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w dni robocze. Dowodem dostawy będzie wystawiony dowód WZ wraz załączonym wydrukiem dostawy z cysterny. Wykonawca na podstawie dokumentów WZ wystawi fakturę VAT. b) benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy będą tankowane na stacji paliw w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia możliwości korzystania z co najmniej jednej stacji paliw czynnej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, znajdującej się w obrębie miasta Biała Podlaska. Dowodem dostawy będzie wystawiony dowód WZ . Wykonawca na podstawie dokumentów WZ wystawi fakturę VAT. Szacunkowe ilości paliw płynnych: - 192,5 m3 oleju napędowego - 2,5 m3 benzyny o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 Zamawiający podał szacunkową ilość zamawianego paliwa celem obiektywnego i rzetelnego przygotowania oferty przez Wykonawcę . Data rozpoczęcia zakupu i dostaw paliw : 10.10.2019r. do 10.10.2020r. Dostawa oleju napędowego rozpocznie się po po zgłoszeniu Zamawiającego na rozpoczęcie dostaw. Ceny za olej napędowy „,standardowy” i ceny za benzynę bezołowiową o liczbie oktanów nie mniejszej niż 95 będą naliczane wg. ceny hurtowej 1m3 oleju napędowego/ benzyny bezołowiowej netto publikowanej na stronie PKN ORLEN w dniu dostawy/zakupu (w przypadku dostawy/zakupu w dniu, w którym nie publikuje się notowań obowiązuje ostatnia cena hurtowa netto ogłoszona przed dniem dostawy) — pomniejszona o oferowany opust kwotowy ( stały z oferty Wykonawcy) x ilość, x podatek VAT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium . Wadium dla niniejszego Zamówienia wynosi: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100) 1). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 roku Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada wpis do właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy - załącznik nr 2, wzór umowy - załącznik nr 4, załącznik nr 6, 5, 1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach