Przetargi.pl
Zakup oprogramowania i usług informatycznych wraz z integracją e-usług, instalacją i konfiguracją systemu teleinformatycznego w ramach projektu pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego RPO WM 2014 – 2020

Starostwo Powiatowe w Gorlicach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, Biecka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 354 87 01, , fax. 18 354 87 15
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Gorlicach
  Biecka 3
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 18 354 87 01, , fax. 18 354 87 15
  REGON: 49189331600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatgorlicki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oprogramowania i usług informatycznych wraz z integracją e-usług, instalacją i konfiguracją systemu teleinformatycznego w ramach projektu pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego RPO WM 2014 – 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania i licencji wraz z wdrożeniem systemu elektronicznych usług publicznych dla potrzeb Zamawiającego w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego” , która obejmuje: a) e-usługę obsługi sprzedaży zasobów PZGiK b) e-usługę obsługi zdalnej aktualizacji on-line bazy danych EGiB c) e-usługę obsługi kompleksowej geodetów d) e-usługę obsługi inwestorów i projektantów w zakresie uzgodnień dokumentacji projektowych e) e-usługę obsługi aktualizacji on-line baz danych GESUT , BDOT500 i BDSOG f) e-usługę obsługi komorników, g) e-usługę obsługi rzeczoznawców majątkowych, h) e-usługę archiwizacji danych PZGiK, i) zakup licencji oprogramowania wirtualizacji, j) zakup licencji silnika bazy danych, k) integrację e-usług z platformą ePUAP l) integrację e-usług z systemem płatności elektronicznych, 2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także do instalacji i konfiguracji dostarczonego oprogramowania (wdrożenie), jak również przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - w pieniądzu (wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego), - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) OFERTA, na formularzu ofertowym, wypełniona w każdym elemencie i podpisana przez Wykonawcę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ; 2) Oświadczenia Wykonawcy (załączniki nr 4 i 4.a do SIWZ) o: a) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, jeżeli dotyczy: 3) Zobowiązanie innego podmiotu, do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ (dotyczy wyłącznie sytuacji, w której wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegał będzie na zasobach innego podmiotu). 4) Pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach