Przetargi.pl
Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb-95 do sprzętu i środków transportu Urzędu Gminy Orla

Gmina Orla ogłasza przetarg

 • Adres: 17-106 Orla, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 730 57 81 , fax. 085 730 57 80
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orla
  ul. Mickiewicza 5
  17-106 Orla, woj. podlaskie
  tel. 085 730 57 81, fax. 085 730 57 80
  REGON: 50659600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb-95 do sprzętu i środków transportu Urzędu Gminy Orla
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego do silników diesla oraz benzyny bezołowiowej o liczbie oktanów nie mniejszej niż 95 do sprzętu i środków transportu Urzędu Gminy Orla, w szacunkowej ilości: 1) oleju napędowego – do 55 000 litrów, 2) benzyny bezołowiowej Pb-95 – do 5 500 litrów. 2. Wymagania dotyczące standardów jakościowych zamawianych dostaw: 1) paliwo będące przedmiotem zamówienia, powinno spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680); 2) paliwa ciekłe muszą odpowiadać normom: a) PN-EN 590+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe, b) PN-EN 228+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. 3. Odległość pomiędzy wskazaną przez Wykonawcę stacją tankowania, a miejscem garażowania sprzętu i środków transportu Zamawiającego (Orla, ul. Bielska 64) nie może przekraczać 15 km. 4. Dni i godziny pracy stacji tankowania: od poniedziałku do soboty – min. 8 h/dobę. 5. Wykonawca udzieli, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną dostawę paliwa. 6. Wykonawca udzieli stałego upustu na paliwo każdego rodzaju, od ceny detalicznej wskazanej na dystrybutorze w dniu 10.07.2019 r. w formularzu ofertowym należy wskazać upust w formie procentowej i przeliczonej na PLN. 7. Sprzedaż paliwa dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązujących w dniu tankowania paliwa na stacji z każdorazowym uwzględnieniem przyznanego Zamawiającemu upustu, jeżeli taki został wskazany w formularzu ofertowym. 8. Zamawiający nie przewiduje stosowania kart paliwowych – flotowych lub równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem objętym zamówieniem publicznym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach