Przetargi.pl
Zakup oleju napędowego do autobusów wykorzystywanych do dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej

Biuro Obsługi Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 16-420 Raczki, Nowe Osiedle
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 5686135 , fax. 0-87 5686135
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Obsługi Szkół
  Nowe Osiedle 2
  16-420 Raczki, woj. podlaskie
  tel. 0-87 5686135, fax. 0-87 5686135
  REGON: 79074087700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bos.raczki.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oleju napędowego do autobusów wykorzystywanych do dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup oleju napędowego do autobusów wykorzystywanych do dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej w Raczkach. Szacunkowa ilość paliw wynosi : olej napędowy ON - 60 600 l, - tankowanie paliwa odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników samochodów na stacji paliw Wykonawcy, czynnej co najmniej od godz. 700 do godz. 1600 przez 7 dni w tygodniu, znajdującej się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego. - zakup paliwa dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej w dniu zakupu (nie droższej niż cena na dystrybutorze) pomniejszonej o stały rabat w okresie obowiązywania umowy. - wykonawca za każdorazowo zatankowane paliwo wystawia fakturę podpisaną przez upoważnione osoby zamawiającego, na którym jest informacja o rodzaju i ilości zatankowanego paliwa z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego pojazdu. - sprzedawane paliwo będzie zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi wymagań jakościowych dla paliw ciekłych,- w trakcie prowadzenia usług należy przestrzegać zasad bhp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie miejsca prowadzonych dostaw Zakupione paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w normach: PN – EN 590 dla oleju napędowego jak również muszą być zgodne z nowelizowanymi w trakcie obowiązywania umowy normami i przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach