Przetargi.pl
Zakup o dostawa oleju opałowego dla Urzędu Miasta i Gminy oraz szkół na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą ogłasza przetarg

 • Adres: 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6741098 w. 22 , fax. 48 6741179
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
  pl. O. H. Koźmińskiego 1/2 1/2
  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, woj. mazowieckie
  tel. 48 6741098 w. 22, fax. 48 6741179
  REGON: 00052924900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowemiasto.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup o dostawa oleju opałowego dla Urzędu Miasta i Gminy oraz szkół na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego: - około 30 m3 dla Urzędu Miasta i Gminy w nowym Mieście nad Pilicą, Pl.O.H Koźmińskiego ? -około 54 m3 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą ( w tym 36 m3 dla budynku szkoły ul. Szkolna 4 oraz 18 m3 dla Oddziału Zerowego przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą) - około 50 m3 dla budynku Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Ogrodowa 16 a - około 28 m3 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach , Żdżary 75 a razem około 162 m3 spełniającego następujące warunki: -o kaloryczności powyżej 42,6 MJ/ kg, -gęstość w temperaturze 15 stopni wł. do 0,87 g/cm3, -zawartości siarki do 0,1%, -temperatura płynięcia nie wyższa niż -20stopni C, -zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 231221009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowemiasto.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach