Przetargi.pl
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Wyrozęby

Gmina Repki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-307 Repki, ul. Parkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 875 029 , fax. 257 875 066
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Repki
  ul. Parkowa 7
  08-307 Repki, woj. mazowieckie
  tel. 257 875 029, fax. 257 875 066
  REGON: 71158205500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.repki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie działające pod nazwą Ochotnicza Straz Pożarna w Wyrozębach

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Wyrozęby
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP WYROZĘBY” Dostawa obejmuje zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 7 do SIWZ. Do oferty wykonawca dołączy wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oferowanego samochodu poprzez wpisanie wartości parametru oferowanego pojazdu; rozwiązanie techniczne, lub informacje czy spełnia/nie spełnia wymaganiom Zamawiającego zgodnie z wskazaniem w załączniku nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) Wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oferowanego samochodu strażackiego poprzez wpisanie wartości parametru oferowanego pojazdu; rozwiązania technicznego, lub informacji czy spełnia/nie spełnia wymaganiom zamawiającego zgodnie z wskazaniem w załączniku nr 7 do SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 a-c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 5.4 stosuje się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach