Przetargi.pl
Zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie ogłasza przetarg

 • Adres: 23-230 Trzydnik Duży, Olbięcin
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8731424 , fax. 15 8731424
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie
  Olbięcin
  23-230 Trzydnik Duży, woj. lubelskie
  tel. 15 8731424, fax. 15 8731424
  REGON: 43116886900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.soswolbiecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie. Mikrobus 9-osobowy, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2014r. przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341144003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.soswolbiecin.pl, www.powiatkrasnik.bip.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach